Opakování - Francouzská revoluce - Kultura 1. poloviny 19. stol.

09.06.2010 16:24

Francie v 18. stol.

nebyla vyspělá ekonomika:

  1. není svoboda podnikání (ovládá šlechta)
  2. málo strojů > drahé výrobky > není po nich poptávka

obyvatelstvo:

  1. žili na venkově
  2. malé velkostatky > hůř se podniká

feudální společnost (vládne král)

Ludvík XVI.

málo peněz v pokladně (sedmiletá válka, válka o nezávislost)
-> finanční krize
   -> svolány generální stavy 1789

Generální stavy

před:

šlechta církev měšťané

každá strana má jeden hlas
-> měšťané jsou přehlasováni

příčina:

1789 - lidé tento sytém odmítali
-> chtějí změnu - všichni jsou si rovni = každý má 1 hlas

následek:

Národní shromáždění
značná skupina šlechty i církve s reformou souhlasila,
Ludvík XVI. nesouhlasí - nechce demokratický stát

-> vzpoura Pařížanů - začátek revoluce

Revoluce

14.7. 1789 - dobití Bastili (Pařížany)

-> král - uznal porážku a začal jednat se vzbouřenci

1. etapa Revoluce:

konstituční monarchie = vládne král (má neomezenou moc)

-> listina - Deklarace práv člověka a občana:

- všichni si jsou rovni
- všichni musí dodržovat zákony

heslo revoluce: "Volnost, rovnost, bratrsví"

důsledky:

část církve a šlechty emigruje (do Španělska, Belgie)

události roků 1789 - 1792:

a) připravována francouzská ústava
b) zrušeno poddanství (feudální systém)
c) zmenšen vliv církve

d) 1791:

pokus o útěk krále - skončil nezdarem (poznán podle obrázku z mince)
-> král zůstal pod dozorem

e) 1792:

Francie zaútočila na Habsburskou monarchii

Habsburská armáda - zastavena v bivě u Valmy

Povstání v Paříži:

- sesazení krále
- vyhlášení republiky
- konec 1. etapy

Vrchol Revoluce

repubilka:

  1. konvent
  2. zahájení 2. etapy

2. etapa Revoluce

politické strany:

v konventu zasedají:

- Girondisté
- Jakobíni

Každý má jiný názor na chod Francie
Girondisté podporují tržní hospodářství -> růst ceny potravin
Jakobíni - zastupují chudinu

1793:

konvent rozhodl o poravě Ludvíka XVI.
koventu vládnou jakobíni (rozhodují)
povstali proti girondistům

zákony jakobínů:

1) stanovili maximálnía minimální cenu potravin
2) stanovili minimální mzdu
3) tzv. půdní reforma = rozdělení půdy mezi lidi
4) zrušili feudální poplatky

Jean Paul Mara:

- jakobín
- novinář
- zavražděn girondisty

-> vyvolalo velký teror

- velké množství lidí popraveno (bohatých i chudých)
- absolutistická vláda

Robespierre:

- jakobín (v čele)
- zavedl teror

Konec vlády jakobínů

  1. lidé povstali proti teroru
  2. 1794:

popraven Robespierre

=> konec vlády jakobínů

Konec velké francouzské revoluce

3. etapa Revoluce

1794 - 1799
vláda bohatých vrstev
zachován systém republiky

1795:

vydána nová ústava:

a) svoboda podnikání (tržní hospodářství)
b) volební právo - mají jenom bohaté vrstvy

Napoleon Bonaparte

více o Napoleonovi Bonaparte na tomto odkaze (války, Vídeňský kongres, Elba, 100denní císařství, Waterloo, Sv. Helena, změny v Evropě)

Svět v 1. polovině 19. stol.

 rozšíření průmyslové revoluce:

1) lokomotiva

G. Stephenson
1. trasa železnice:

Vídeň - Morava - Krakov

2) parní stroj

R. Fulton
využívány jako říční lodě

solné doly

- poprvé u nás 1845 - Praha

 

Průmyslová centra:

Anglie (Birmingham)
Poryni
severní Francie

Důsledek revoluce:

1) nárůst obyvatelstva
2) stěhování z vesnic do měst

Společenské vědy

zaměření na:

stát
ekonomiku
politiku

1) Utopičtí socialisté:

socialista:

chce větší sociální sprevedlnost
(je proti velkým majetkovým rozdílům)

utopie:

v té době nereálné

Robert Owen

bezpeněžní hospodářství

Saint Simon

aby do vlády mohli zasáhnout i chudší (být ve vládě)
-> rovnoprávnost

2) Marxisté:

Karel Marx

snížit délku prac doby

Engeles

radikální
dosáhnout cíle revolucí
-> třídní boj

Radikální hnutí

rozdíly:

1) nemohli volit
2) dlouhá pracovní doba: 14-16 h
3) malá mzda

projevy nespokojenosti:

1) rozbíjení strojů
2) stávky, demostrace
3) odbory
4) vznik charty

Chartisté:

skupina anglických dělníků
1836 - sepsali chartu

cíl:

všeobecné a rovnné hlasovací právo
<- neschválen (až po1. sv. válce, i pro ostatní státy, byl umístěn do ústavy)

Komunismus:

vznik 1848 - v listině Manifest komunistické strany:

autor: Karel Markx
obsah: vysvětlení marxismu

napsána pro dělnickou stranu (svaz komunistů) v Londýně

komuna = rovnost obyvatelstva

Zpět